Saturday, 27 February 2021

ความในใจลูกเรือการบินไทย เสียสละลาออกก่อนเกษียณเพื่อให้คนอื่นได้ไปต่อ
เปิดความในใจ “ลูกเรือการบินไทย” ยอมเสียสละลาออกก่อนวัยเกษียณ เพื่อให้เรือเบาลงส่งคนอื่นให้ได้ไปต่อ

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา