Wednesday, 21 October 2020

ปธ.อำนวยการ รร.เครือสารสาสน์ ทนไม่ไหว ร่อนหนังสือด่วน ถึงผู้บริหาร ผู้อำนวยการที่ไม่ใส่ใจ ปล่อยให้เรื่องเกิดขึ้น
เอกสารของ กองอำนวยการโรงเรียนในเครือสารสาสน์ ที่ กอ.25/2563 ซึ่งลงนามโดย นายพิบูลย์ ยงค์กมล

 

Ufabet Ufabet
Ufabet Ufabet