Saturday, 16 January 2021

ประกาศราชกิจจาฯ วิสาหกิจชุมชน รายได้ปีละไม่เกิน1.8ล้านได้ "ยกเว้นภาษี"
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวง ฉบับที่ 371 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนที่ 97 ก วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ให้ยกเลิกความในกฎกระทรวงเดิม และให้ใช้ข้อความตามกฎกระทรวงใหม่สำหรับการยกเว้นรัษฎากรของวิสาหกิจชุมชน เป็นดังนี้

 

Ufabet8888 Ufabet
Ufabet Ufabet